Programförklaring Föreningen Hållihopp i Lund


I Lund bor ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Barn med potential att med rätt stöd bli en positiv kraft för Lund, istället för att de utvecklas till att vara en belastning och utgör ett hot som drar isär samhället om integrationen av dem hanteras fel. 

Av anständighet mot dem vi tagit emot och för att de skall få en rimligare chans att bidra positivt till vårt gemensamma samhällsbygge är vi ett antal Lundabor som känner att vi vill göra skillnad genom att skapa positiva och attraktiva sammanhang som bidrar till deras integration i Lund i gemenskap med ungdomar och deras familjer födda i Sverige. Hjälpa dem tillföra något och få dem att känna sig inkluderade, istället för tvärtom. Vi känner att gör vi ingenting idag, riskerar vi att indirekt bidra till att skapa problem för Lund imorgon.

Vi har valt att kanalisera vårt engagemang inom ramen för en politiskt och religiöst obunden ideell förening vi startat med namnet Föreningen Hållihopp i Lund. Namnet speglar vår ambition att hålla ihop vårt samhällsbygge samtidigt som vi vill bidra till att ensamkommande i Lund ej tappar det hopp om en bättre framtid som var en anledning till att de kom hit.

Föreningen skall initiera och driva verksamhet som bidrar till att inkludera ensamkommande i Lund med omnejd genom personliga möten som minskar deras marginalisering, driver språkutvecklingen och ökar förståelsen för svenska koder och för hur det svenska samhället fungerar. Vi tror att en nyckel till den utvecklingen är att skapa sammanhang där de uppmuntras till personlig utveckling och ansvarstagande som stöd för att trivas bättre med sig själva och etablera sig i Lund. Sammanhang där de möter svenska ungdomar och bygger vänskapsrelationer som utvecklas utifrån sin egen dynamik. För det krävs sammanhang som är attraktiva för såväl de ensamkommande som för de svenska ungdomarna.

Vi uppfattar att det i Lund finns outnyttjade resurser som med rätt motivation kan frigöras till gagn för föreningens syfte. Vi tänker på Lunds alla resursstarka individer som gärna gör skillnad om de erbjuds möjlighet härtill inom ramen för attraktiva sammanhang. På samma sätt möter vi ett stort intresse från verksamheter med utgångspunkt i universitetet, kyrkan och näringslivet att utifrån förmåga och resurser bidra och ta ansvar i den kontext de verkar.

Vi ser en möjlighet att utifrån fadderskapstanken sammanföra dessa individer, deras familjer och de verksamheter de representerar med ensamkommande i sammanhang vi skapar som i kraft av sin okomplicerade form sänker tröskeln för kontakter mellan dessa grupper. Att vi har en uppgift att fungera som en oberoende katalysator för spontana möten som bygger kontaktytor mellan de ensamkommande och oss redan etablerade Lundabor. Spontana möten som kan utvecklas till formaliserade kontakter i t ex form av fadderskap i regi av kommunen eller andra aktörer.

Föreningen drivs av en styrelse bestående av Lundabor som inser behovet, har diskuterat det när vi träffats i olika sociala sammanhang och som känt att vi både kan och vill göra skillnad för att hålla ihop staden vi bor i, för de ensamkommandes, våra barns och vår egen skull. Styrelsen består av Kajsa Bjurklint Rosenblad (ordförande), Jonas Klevhag, Mikael Lagerwall, Sonja Lindelöf och Anders Sjöstedt. Den kompletteras av verksamhetsansvariga för sammanhang och en av föreningen anställd kanslist med uppgift att administrera och kvalitetssäkra föreningens löpande verksamhet.

Föreningens verksamhet organiseras inom ramen för s k Profilsammanhang som vi driver långsiktigt på årsbasis, resp Partnersammanhang där vi medverkar men som annan aktör driver (t ex fadderverksamhet i annan aktörs regi, där vi bidrar till rekryteringen av fadderfamiljer genom att skapa sammanhang för spontana möten mellan dem och ensamkommande). Profilsammanhangen organiseras inledningsvis utifrån fyra områden; Idrott, Kultur, IT och Samhällskunskap. Verksamheten finansieras genom donationer från och samarbeten med enskilda och verksamheter i främst Lund i form av generellt stöd, verksamhetsstöd och partnerskap. Målbilden är att en majoritet av de ensamkommande i Lund vid årsskiftet 2017/18 skall ha tagit del av minst ett av föreningens sammanhang.